Nová verzia WinIBEU 4.04.0

Verzia je určená pre ročnú účtovnú uzávierku roku 2010. Oproti ročnej uzávierke roku 2009 bola doplnená možnosť vykonať pred odovzdaním výkazov kontrolu medzivýkazových väzieb a taktiež automatické vytvorenie podkladov pre Poznámky k Súvahe. Vo výkaze Fin 1-04 pre štátne rozpočtové organizácie bol upravený export do Štátnej pokladnice. Kým vo ver. 4.03.0 sú príznaky R a M do exportu dávané podľa zdroja, vo ver. 4.04.0 bolo doplnené odporúčané analytické členenie v 1. znaku SY11. Pokiaľ používateľ naplní na toto miesto znak M alebo R, prenesie sa do exportu. Pokiaľ je uvedený iný znak alebo je 1. znak SY11 prázdny, uvedie sa príznak M a R podľa kódu zdroja. Znamená to, že analytiku je potrebné upravovať len u účtov, u ktorých pôvod prostriedkov (rozpočtové, mimorozpočtové) nezodpovedá kódu zdroja (podľa FS 5/2010). U ostatných rozpočtových účtov nie je zmena analytického členenia nutná. Taktiež bol opravený export ročného výkazu Fin 4-01, ktorý bol v predchádzajúcich verziách nefunkčný. Menilo sa Odporúčané členenie v súvislosti s vytváraním Poznámok k Súvahe. Podrobný popis Odporúčaného členenia ako aj všetkých zmien je v Zmenách vo verzii. 13.1.2010 - Vymenili sme verziu na portáli za 4.04.0b. Informácia o zmenách je v záložke Zmeny - Popis zmien. 19.1.2010 - Vymenili sme verziu na portáli za 4.04.0c. Informácia o zmenách je v záložke Zmeny - Popis zmien. 7.2.2010 - Vymenili sme verziu na portáli za 4.04.0d. Informácia o zmenách je v záložke Zmeny - Popis zmien. Organizácie, ktoré už majú nainštalovanú niektorú z verzií 4.04.0 vykonajú LEN AKTUALIZÁCIU KLIENTA.