WinIBEU

Nová verzia WinIBEU 5.00.0

Verzia je určená pre spracovanie štvrťročných výkazov za 1. štvrťrok 2011. Zmeny boli vo výkaze Fin 1-04 pre štátne rozpočtové organizácie a vo výkaze 7-04 v časti II. Prehľad o stave bankových účtov. Organizácie, ktorých sa zmeny netýkajú môžu vytvoriť výkazy aj vo verzii 4.04.0. Odporúčame ale nainštalovať si verziu 5.00.0, nakoľko sú v nej sprístupnené medzivýkazové kontroly na 1. štvrťrok, ktoré vo verzii 4.04.0. nie sú prístupné. Upozorňujeme na zmeny v Odporúčanom členení (sú zvýraznené oranžovou farbou), najmä na povinnosť štátnych RO naplniť do 1. znaku SY11 u účtov 224 a 225 znak R alebo M. V predchádzajúcich verziách v prípade nevyplnenia bol znak M alebo R naplnený podľa zdroja, čo vo verzii 5.00.0 už nie je.

Čítať celý článok: Nová verzia WinIBEU 5.00.0

 

Nová verzia WinIBEU 4.04.0

Verzia je určená pre ročnú účtovnú uzávierku roku 2010. Oproti ročnej uzávierke roku 2009 bola doplnená možnosť vykonať pred odovzdaním výkazov kontrolu medzivýkazových väzieb a taktiež automatické vytvorenie podkladov pre Poznámky k Súvahe. Vo výkaze Fin 1-04 pre štátne rozpočtové organizácie bol upravený export do Štátnej pokladnice. Kým vo ver. 4.03.0 sú príznaky R a M do exportu dávané podľa zdroja, vo ver. 4.04.0 bolo doplnené odporúčané analytické členenie v 1. znaku SY11. Pokiaľ používateľ naplní na toto miesto znak M alebo R, prenesie sa do exportu. Pokiaľ je uvedený iný znak alebo je 1. znak SY11 prázdny, uvedie sa príznak M a R podľa kódu zdroja. Znamená to, že analytiku je potrebné upravovať len u účtov, u ktorých pôvod prostriedkov (rozpočtové, mimorozpočtové) nezodpovedá kódu zdroja (podľa FS 5/2010). U ostatných rozpočtových účtov nie je zmena analytického členenia nutná. Taktiež bol opravený export ročného výkazu Fin 4-01, ktorý bol v predchádzajúcich verziách nefunkčný. Menilo sa Odporúčané členenie v súvislosti s vytváraním Poznámok k Súvahe. Podrobný popis Odporúčaného členenia ako aj všetkých zmien je v Zmenách vo verzii. 13.1.2010 - Vymenili sme verziu na portáli za 4.04.0b. Informácia o zmenách je v záložke Zmeny - Popis zmien. 19.1.2010 - Vymenili sme verziu na portáli za 4.04.0c. Informácia o zmenách je v záložke Zmeny - Popis zmien. 7.2.2010 - Vymenili sme verziu na portáli za 4.04.0d. Informácia o zmenách je v záložke Zmeny - Popis zmien. Organizácie, ktoré už majú nainštalovanú niektorú z verzií 4.04.0 vykonajú LEN AKTUALIZÁCIU KLIENTA.