WINPAM - Pracovníci a mzdy

Systém umožňuje spracovanie personálnej a mzdovej evidencie, zadávanie mesačných zmien a výpočet miezd. Zohľadňuje legislatívne predpisy, umožňuje tvorbu a tlač príkazov na úhradu pre banky, ústavy, výkazov pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu.

 • Vlastnosti informačného systému
  • systém je určený pre operačný systém Windows
  • s architektúrou Klient Server
  • umožňuje spracovanie dát viacerých organizácii a spracovanie viacerými používateľmi
  • má viacúrovňovú ochranu dát pomocou prístupových práv, ktoré sú pre správcu systému veľmi ľahko nastaviteľné
 • V jednotlivých častiach ponúka:
  • Evidencia
   • Personálne údaje
    Evidencia základných personálnych údajov zamestnanca, bydliská pracovníka, dokladov, rodinných príslušníkoch, vzdelania, znalosti, predpísaných skúšok a školení, predchádzajúcich zamestnaní, zvlášť v štátnej správe, dôchodkov, zmenenej pracovnej schopnosti.
   • Mzdové údaje
    Evidencia základných mzdových údajov zamestnanca, údajov pre zdravotné poistenie, poistenie do Sociálnej poisťovne, spôsobe zdaňovania a uplatnenia nezdaniteľných častí.
   • Pracovnoprávne vzťahy
    Ucelená evidencia priebehu pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca, pracovných zmluvách, rozvrhoch pracovného času, platových výmeroch, umiestnení zamestnanca, nároku na dovolenku.
   • Dochádzka
    Evidencia čerpania dovolenky a neodpracovaných dôb, za ktoré patrí/nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy.
   • Dávky nemocenského poistenia
    Evidencia neodpracovaných dôb z dôvodu PN, OČR, MD.
   • Iné peňažné plnenia
    Napr. odmeny, príplatky a pod.
   • Hromadné zmeny
    Rýchly spôsob evidencie zmien v dochádzke a dávok nemocenského poistenia...
   • Pracovný a mzdový výkaz
    Jednoduché sledovanie prerušení pracovnej doby v pracovnom výkaze s upozornením na prekrývanie intervalov neodpracovanej doby(duplicitné zadania), sledovanie automatického výpočtu mzdových zložiek v mzdovom výkaze na základe informácií o odpracovanej, resp. neodpracovanej dobe a platových náležitostiach zamestnanca.
   • Rodičovský príspevok
    Evidencia doby poberania rodičovského príspevku.
   • Zrážky
   • Dôchodkové pripoistenie
    Evidencia príspevkov zamestnanca a zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie do jednej alebo viacerých DDP
   .
   • Organizácia
    Identifikačné údaje spracovávateľskej organizácie.
  • Číselníky
   • systémové a legislatívne číselníky
    Údaje v legislatívnych číselníkoch sú podľa potreby uchovávané historicky. To znamená, že v prípade spätných prepočtov miezd sa zohľadní legislatíva platná práve v období vzniku mzdového výkazu.
   • užívateľské číselníky
    Užívateľské číselníky si užívateľ modifikuje podľa potreby.
  • Spracovanie
   • Výpočet za zamestnanca
    Výpočet mzdy jednému zamestnancovi na základe mzdových náležitostí a dochádzky s možnosťou tvorby mzdového lístka.
   • Výpočet
    Výpočet mzdy za všetkých zamestnancov, resp. za zamestnancov u ktorých dosšlo po poslednom výpočte k zmene
   • Bankové prevody
   • Výstupy pre účtovníctvo
   • Mesačná uzávierka
   • Ročné zúčtovanie dane
   • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
   • Štatistické zisťovanie o cene práce(Trexima)
   • Oznámenie o zmene pre ZP
   • Prehľady
    Systém poskytne dva druhy prehľadov, základné, ktoré vyplývajú z potrieb mzdovej agendy a používateľské, ktoré si sám užívateľ vytvorí jednoduchým definovaním.
    Zo základných prehľadov poskytuje prehľady o zrážkach, dávkach nemocenského poistenia, rekapitulácie pre finančnú učtáreň, štatistické výkazy, výstupy pre poisťovne.